menu

31 tháng 10, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 31/10/2013

Quốc lộ 38:
- Km42+000 ÷ Km42+200 (P); Km42+450 ÷ Km42+600 (P). Tổng cộng = 350 m.


Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 30/10/2013

Quốc lộ 1:
- Km58+620 ÷ Km58+700(T); Km65+700 ÷ Km65+800(T); Km78+330 ÷ Km78+430(T); Tổng=280 m.Quốc lộ 38:
- Km42+350 ÷ Km42+380 (P); Km42+550 ÷ Km42+640 (P); Km42+590 ÷ Km42+640 (T); Km45+600 ÷ Km45+770 (P); Km82+740 ÷ Km82+870. Tổng cộng 470 m.

30 tháng 10, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 29/10/2013

Quốc lộ 1:

Vét rãnh đảm bảo kích thước: Km79+430 - Km79+950 (P). Dài 520m
- Đào bạt lề: Km79+985 - Km79+990 (P)

- Đào rãnh: Km53+500 - Km53+600(T); Km57+080 - Km57+100(T); Km79+820 - Km79+880(T).  

 Tổng cộng: 180m
Đào rãnh trên Quốc lộ 1 Quốc lộ 38:
- Hoàn thiện công tác đào rãnh đoạn Km5 - Km22+465 (Bắc Ninh) theo kế hoạch.
- Đoạn Km22+465 - Km52 (Hải Dương - Hưng Yên): Km42+470 – Km42+530 (PT); Km42+550 – Km42+590 (TT); Km34+280 - Km34+620 (PT). 
Chiều dài : 440 m
- Đoạn Km72-Km85 (Hà Nam): Km82+870 – Km 83 +050 (TT)
 Chiều dài : 180 m

Tổng cộng = 620 m.
Quốc lộ 18:
- Km14+187 ÷ Km14+205(T). Tổng cộng = 18 m.

 

29 tháng 10, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 28/10/2013

Quốc lộ 1:
- Km51+180 ÷ Km51+220(T); Km51+400 ÷ Km51+440(T); Km51+715 ÷ Km51+780(T); Km51+700 ÷ Km51+800(P). Tổng cộng = 245 m.
Quốc lộ 38:
- Km35+800 ÷ Km36+000 (P); Km43+330 ÷ Km43+480 (P); Km80+700 ÷ Km80+850 (P). Tổng cộng = 500 m.

28 tháng 10, 2013

PHIẾU YÊU CẦU NGÀY 26/10/2013 TRÊN TUYẾN QL.1 THỰC HIỆN CHỈ THỊ 3701

Phiếu yêu cầu hạt 1, 2, 3 QL1 ngày 26/10/2013. đoạn tuyến từ Km0+00-Km152+234

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
Thực hiện Chỉ thị 3701 Đào rãnh thoát nước, đảm bảo kỹ thuật, thoát nước tốt tại các vị trí bổ sung sau: Km22+200(T); Km32+500(P); Km33+050(T); Km39+050(T);Km39+900(T); Km20+700(T); Km21+750(P); Km33+700(T); Km36+400(P); Km44+900(P); Km110+560 - Km110+770(P); Km110+930 - Km111+330(P); Km107+800(T); Km86+500(T); Km90+100(T); Km15+400(T)...
- Rào hộ lan tôn sóng những vị trí sau: Km17+700(T); Km16+100(T); Km20+700(T); Km14+800(T)... và sửa chữa thay thế những vị trí tông sóng bị hư hỏng do tai nạn không bắt đươc.
II. Thời gian hoàn thành:
Căn cứ theo thông báo số 1700/TB-KQLĐBII ngày 30/9/2013 của Khu QLĐBII; Đối với các vị trí đơn giản, có thể thực hiện được ngay, đơn vị chủ động triển khai ngay và hoàn thành trước ngày 15/11/2013.
Đối với các vị trí liên quan đến mặt bằng của nhà dân, phối hợp với các lực lượng chức năng vào cuộc thực hiện và hoàn thành toàn bộ công việc trước ngày 30/11/2013.
- Những vị trí rào tôn sóng thời gian thực hiện trong vòng 7 ngay đến ngày 03/11/2013 phải hoàn thành.
III. Yêu cầu khác : Đề nghị công ty 236 cử cán bộ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các Hạt thực hiện

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 27/10/2013

Quốc lộ 1:
- Km48+430 ÷ Km48+512 (P); Km48+600 ÷ Km48+625 (P); Km49+380 ÷ Km49+400 (T); Km49+450 ÷ Km49+470 (T); Km49+965 ÷ Km50+006 (P); Km51+050 ÷ Km51+070 (P); Km87+080 ÷ Km87+200 (T): Tổng cộng = 328 m.
Quốc lộ 38:
-  Km35+300 ÷ Km35+350 (P); Km35+600 ÷ Km35+700 (P); Km80+850 ÷ Km81+000 (P). Tổng cộng = 300 m.

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 26/10/2013

Quốc lộ 1:
- Ngày 25 & 26/10/2013: Km42+690 ÷ Km42+720 (T); Km44+160 ÷ Km44+230 (T); Km46+600 ÷ Km46+642 (T); Km48+300 ÷ Km48+345 (P). Tổng cộng = 187 m.


Quốc lộ 38:
- Km 10+650 - Km 10+790 (PT) = 140m
- Km24+530 ÷ Km24+570 (T); Km35+350 ÷ Km35+400 (P); Km81+000 ÷ Km81+145 (P). Tộng cộng = 375 m.

26 tháng 10, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 25/10/2013

Quốc lộ 18:
Km8+585 ÷ Km8+612 (P); Km8+790 ÷ Km8+810 (P);  Km8+820 ÷ Km8+860 (P). Tổng cộng = 87 m.Quốc lộ 38:
- Ngày 24/10/2013: Km24+400 ÷ Km25+530 (T); Km24+700 ÷ Km25+850 (T);
Km81+280 ÷ Km81+450 (T); Km5+800 ÷ Km5+850 (T). Tổng cộng = 500 m.
- Ngày 25/10/2013: Km5+850 ÷ Km5+940 (P); Km24+850 ÷ Km25+000 (T); Km81+100 ÷ Km81+280 (T). Tổng cộng = 420 m.

25 tháng 10, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 24/10/2013

Quốc lộ 18:
- Km8+377 ÷ Km8+409 (P); Km8+472 ÷ Km8+500 (P). Tổng cộng = 60 m.


Ảnh đào rãnh đoạn Km8+377 ÷ Km8+409 (P)
Quốc lộ 1:
 - Km40+340 ÷ Km40+430 (P); Km41+930 ÷ Km42+000 (T); Km42+510 ÷ Km42+560 (P); Km41+310 ÷ Km41+330 (T). Tổng cộng = 230 m.

24 tháng 10, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 23/10/2013

Quốc lộ 18:
- Km28+235 ÷ Km28+250 (P); Km28+395 ÷ Km28+470 (P); Km28+495 ÷ Km28+520 (P). Tổng cộng = 115 m.

Ảnh đào rãnh từ Km28+395 ÷ Km28+470 (P)

 Quốc lộ 38:
- Km81+450 ÷ Km81+600 (P). Tổng cộng = 150 m.
Quốc lộ 1:
Km81+600 ÷ Km81+650 (T). Tổng cộng = 50 m.

23 tháng 10, 2013

Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Ninh đưa tin về công tác đào rãnh trên tuyến QL.18          Chiều nay, ngày 23/10/2013 Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc và đưa tin về công tác đào rãnh thoát nước (theo chỉ thị số 3701/CT-TCĐBVN của Tổng cục Đường bộ Việt Nam) trên tuyến quốc lộ 18 qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Phóng viên đang tác nghiệp tại Km7+240 (T) địa bàn xã Phương Liễu - Quế Võ

Phỏng vấn nhân dân tại địa phương

Ông Lưu Hữu Tuấn - Hạt trưởng Hạt 2 QL.18 đang trả lời phóng viên

22 tháng 10, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 22/10/2013

Quốc lộ 18:
- Km6+670 ÷ Km6+705 (T); Km6+847 ÷ Km6+904 (T); Km28+520 ÷ Km28+580 (P). Tổng cộng = 152 m.

Quốc lộ 38:
 - Km27+020 ÷ Km27+060; Km81+600 ÷ Km81+750. Tổng cộng = 190 m.
Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 21/10/2013

Quốc lộ 18:
- Km6+040 ÷ Km6+150 (T). Tổng cộng = 110 m.
Ảnh đào rãnh trên Quốc lộ 18

Quốc lộ 38:
- Km87+750 ÷ Km87+870 (P); Km10+780 ÷ Km10+800. Tổng cộng = 140 m.
Quốc lộ 1:
 - Km82+520 ÷ Km82+550 (P); Km82+140 ÷ Km82+200 (T). Tổng cộng = 90 m.
Ảnh đào rãnh trên Quốc lộ 1

21 tháng 10, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 20/10/2013

Quốc Lộ 18:
- Km5+910 ÷ Km6+040 (T). Tổng cộng 130 m.

 Ảnh đào rãnh trên tuyến

PHIẾU YÊU CẦU H1 VÀ H2 QL.1 ĐOẠN TUYẾN TỪ KM0 - KM80 NGÀY 18/10/2013

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
- Nắn chỉnh biển tên cầu Đồng Đăng Km2+839 (Trái) bị cong vênh.


Vá ổ gà mặt đường Km78+600 (Trái); Km47+500 (Trái); Km40+350 (Trái); Km34+450 (Phải); Km34+800 (Trái); Km25+700 (Phải); Km25+150 (Trái); Km34+500 (Phải).

- Xử lý hàn khe co giãn bản thép trượt bị bong mối hàn cầu Sài Hồ 1; Sài Hồ 3; Sài Hồ 4.

- Nạo vét rãnh xây hở đọng đất cát Km35+820 (Trái).

2. Thời gian yêu cầu hoàn thành.
Trong vòng 10 ngày đến 30/10/2013 phải hoàn thành.
3. Các vấn đề khác: Đề nghị Công ty chỉ đạo Hạt 1 và Hạt 2 xử lý các tồn tại trên.


20 tháng 10, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 19/10/2013

Quốc Lộ 38:
- Km26+030 ÷ Km26+180 (P); Km81+870 ÷ Km82+000 (P). Tổng cộng = 280 m.
Quốc Lộ 18:
- Km5+750 ÷ Km5+910 (T). Tổng cộng 160 m.

19 tháng 10, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 18/10/2013

Quốc Lộ 38:
- Km81+000 ÷ Km81+160 (P). Tổng cộng = 160 m.
Quốc Lộ 18:
- Km5+620 ÷ Km5+750 (T). Tổng cộng 130 m.

18 tháng 10, 2013

Khối lượng đào rãnh ngày 17/10/2013

Quốc lộ 38:
- Km16+400 ÷ Km16+420 (T); Km16+190 ÷ Km16+210 (P); Km16+300 ÷ Km16+350 (T); Km18+840 ÷ Km18+870 (T); Km34+130 ÷ Km34+230 (P). Tổng cộng = 220 m.
Quốc lộ 18:
- Máy xúc hỏng!

16 tháng 10, 2013

KHỐI LƯỢNG ĐÀO RÃNH NGÀY 16/10/2013 TRÊN TUYẾN QL.1; QL18; QL.38


Khối lương đào rãnh ngày 16/10/2013:
Quốc Lộ 1: 
+ Km33+110 - Km33+150 (Trái); Km33+284 - Km33+384 (Trái); Km33+450 - Km33+500 (Trái); Km33+350 - Km33+560 (Phải); Km82+790 - Km82+900 (Trái).
Tổng = 470m

Một số hình ảnh đào rãnh trên tuyến QL.1


Quốc lộ 38: 
- Km16+420 ÷ Km16+500 (T); Km16+570 ÷ Km16+600. Tổng cộng = 110 m.
Quốc lộ 18:
- Km5+430 ÷ Km5+400 (T); Km5+530 ÷ Km5+560 (T) ; Km5+580 ÷ Km5+620 (T). Tổng cộng = 140m.

Ảnh đào rãnh trên tuyến QL.1815 tháng 10, 2013

KHỐI LƯỢNG ĐÀO RÃNH NGÀY 15/10/2013 TRÊN CÁC TUYẾN QL.1; QL.18; QL.38

Khối lương đào rãnh ngày 15/10/2013:
Quốc Lộ 1: 
+ Km29+073 - Km29+100 (Trái); Km29+118 - Km29+180 (Trái); Km29+200 - Km29+222 (Trái); Km31+530 - Km31+550 (Trái); Km31+580 - Km31+595 (Phải); Km82+720 - Km82+765 (Trái).
Tổng = 206m

Một số hình ảnh đào rãnh trên tuyến QL.1


Quốc lộ 38:
- Km16+170 ÷ Km16+200 (P); Km16+480 ÷ Km16+530 (P); Km16+520 ÷ Km16+570 (T); Km31+810 ÷ Km31+825 (P). Tổng cộng = 145 m.
Quốc lộ 18:
- Km5+400 ÷ Km5+520 (T). Tổng cộng = 120 m.
Ảnh chụp tại Km5+520 (T), QL.18


14 tháng 10, 2013

KHỐI LƯỢNG ĐÀO RÃNH NGÀY 14/10/2013 TRÊN TUYẾN QL.1; QL.38 VÀ QL.18


Khối lương đào rãnh ngày 14/10/2013:
Quốc Lộ 1:
+ Km28+300 - Km28+400 (Phải); Km28+643 - Km28+667 (Trái); Km28+736 - Km28+752 (Trái);   Km82+695 - Km82+840 (Phải) .
Tổng = 285m

Một số hình ảnh đào rãnh trên tuyến QL.1Quốc Lộ 38:
+ Km16+050 ÷ Km16+100 (T); Km16+070 ÷ Km16+170 (P). Tổng cộng = 150 m.
Quốc Lộ 18:
+ Máy xúc hỏng.

13 tháng 10, 2013

KHÔI LƯỢNG ĐÀO RÃNH NGÀY 13/10/2013 TRÊN TUYẾN QL.1


Khối lương đào rãnh ngày 13/10/2013:
+ Km8+488 - Km8+600 (Trái); Km6+700 - Km6+725 (Trái); Km21+180 - Km21+250 (Phải); Km21+310 - Km21+400 (Phải); Km22+935 - Km22+945 (Trái); Km22+625 - Km22+750 (Trái); Km26+160 - Km26+252 (Phải); Km27+680- Km27+750 (Trái);  Km83+040 - Km83+200 (Phải) .
Tổng = 764m

Một số hình ảnh đào rãnh trên tuyến QL.1