menu

24 tháng 12, 2013

Giải Tỏa Vi Phạm Hành Lang An Toàn Giao Thông Trên Tuyến QL.38

      Hôm qua, ngày 23/12/2013 Văn phòng hiện trường II.05, Đội thanh tra đường bộ I-05, Công ty 248 cùng với các lực lượng chức năng của huyện Duy Tiên (Phòng giao thông, cảnh sát giao thông...) đã tiến hành giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn đường bộ từ Km73+030 đến Km85+005 quốc lộ 38 đoạn qua địa bàn huyện Duy Tiên. Việc giải tỏa diễn ra trong hai ngày 23 và 24/12/2013 và nằm trong kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông đường bộ hàng năm của UBND huyện Duy Tiên!









Hình ảnh hai ngày làm việc của lực lượng liên ngành.

16 tháng 12, 2013

Phiếu Yêu Cầu Hạt 2 - QL.18 ngày 16/12/2013

1. Nội dung yêu cầu:
- Để đảm bảo an toàn giao thông tại Km11+800 (cổng trường tiểu học Việt Hùng), yêu cầu Công ty 248 chỉ đạo Hạt 2 - QL.18 tiến hành sơn vạch sơn dành cho người đi bộ qua đường tại Km11+800 đồng thời cắm 02 biển số 224 -Biển đường người đi bộ cắt ngang tại hai đầu để cảnh báo!
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành trước ngày 23/12/2013.

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Trên Tuyến QL.1 Ngày 13/12/2013

Km27+650 ÷ Km27+720 (P). Tổng cộng = 70 m.


11 tháng 12, 2013

Phiếu Yêu Cầu Hạt 2- QL.18 Ngày 10/12/2013

1. Nội dung yêu cầu:
- Vá ổ gà trên nhánh AB và nhánh CD nút giao cầu Đại Phúc


- Cắt cỏ trên nhánh C, giải phân cách giữa nhánh CD nhiều đoạn cỏ mọc cao quá quy định.

- Quét vôi, sơn lại toàn bộ trụ tiêu, cọc H và cột Km (Lưu ý: Chữ và số trên cọc H và cột Km theo đúng mẫu chữ số quy định trong QCVN41:2012/BGTVT )
2. Thời hạn hoàn thành:
- Hoàn thành trước ngày 15/12/2013.

Vi Phạm Hành Lang Đường Bộ Trên Tuyến QL.38

             Hôm qua, ngày 10/12/2013 Văn phòng hiện trường II.5 đã phối hợp với đội thanh tra đường bộ I-05 và Công ty 248 tiến hành lập biên bản đối với Công ty TNHH quản lý khai thác khu công nghiệp Hòa Mạc do hành vi đấu nối trái phép vào quốc lộ 38 tại Km75+650 (P). Để đảm bảo an toàn giao thông, Văn phòng hiện trường II.5 đã yêu cầu Công ty 248 tiến hành rào điểm đấu nối trái phép bằng trụ tiêu!



9 tháng 12, 2013

PHIẾU YÊU CẦU H1 NGÀY 06/12/2013 TRÊN QL.1

1. Nội dung yêu cầu thực hiện:
- Nắn chỉnh cọc tiêu, biển báo bị nghiêng;
- Sơn mặt sau biển báo bị gỉ;
- Vá ổ gà Km25+650(T); Km27+150(T); Km36+800(T);
- Xử lý đảm bảo giao thông hư hỏng khe co giãn cầu Mai Pha;









2. Thời gian yêu cầu thực hiện: Đến 14/12/2013;
3. Các vấn đề khác: Không

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Trên Tuyến QL.1 Ngày 06/12/2013

Km19+500 ÷ Km19+600 (T); Km21+750 ÷ Km21+815 (T). Tổng cộng = 165 m.




4 tháng 12, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Trên Tuyến QL.1 Ngày 02/12/2013

- Km1+920 ÷ Km2+00(T); Km2+010 ÷ Km2+095 (P); Km4+350 ÷ Km4+400 (P); Km5+870 ÷ Km6+000 (P); Km6+380 ÷ Km6+420 (P). Tổng cộng = 385 m.





2 tháng 12, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Trên Tuyến QL.1 Ngày 30/11/2013

- Km21+380 ÷ Km21+540 (P), Km22+050 ÷ Km22+200(P), Km22+500 ÷ Km22+570(T), Km23+100 ÷ Km23+350(P). Tổng cộng = 630 m.