menu

17 tháng 12, 2016

Lịch nghiệm thu công tác QL & BDTX tháng 12 năm 2016

TT
Tuyến nghiệm thu
Thời gian
Đơn vị duy tu
1
Nghiệm thu QL.3 mới (Km0+00 - Km63+800)
Ngày 19/12
(Thứ 2)
Công ty 238
2
Nghiệm thu mặt cầu đường bộ Thăng Long và QL.1 (Phía Bắc)
Ngày 20/12
(Thứ 3)
Công ty 236
3
Nghiệm thu QL.38 (Km32+800 – Km52; Km64+250 - Km85+005)
Và QL.18 (Km26+433 – Km46+300)

Ngày 23/12
(Thứ 6)
Công ty 248