menu

20 tháng 11, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Nạo Vét Rãnh Trên QL.18

Km14+200 ÷ Km14+600 (T); Km26+810 ÷ Km27+105 (T); Km30+849 ÷ Km31+140 (T); Km32+060 ÷ Km32+271 (T); Km32+192 ÷ Km32+282 (P). Tổng cộng = 1287 m.

18 tháng 11, 2013

Tai nạn giao thông tại Km17+100 (T) - QL.18 đoạn Bắc Ninh - Chí Linh

                  Sáng nay, vào lúc 7h30 xe tải mang biển kiểm soát 14C - 05003 lưu thông theo hướng Chí Linh - Bắc Ninh đến Km17+100 (T) bị mất lái đâm đổ khoảng 15 m tôn sóng. Vụ tại nạn không gây thiệt hại nào về người. Ngay sau khi xảy ra tai nạn VPHT II.5 đã phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, Hạt 2-18 lập biên bản xác định thiệt hại!


Ảnh hiện trường vụ tai nạn
1. Nội dung yêu cầu:
- Yêu cầu Công ty 248 chỉ đạo Hạt 2-18 tiến hành tháo dỡ và thay mới đoạn tôn sóng bị đâm đổ để đảm bảo an toàn giao thông.
2. Thời hạn hoàn thành:
-  Hoàn thành trước ngày 25/11/2013.

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 16/11/2013

Quốc lộ 1:
- Km13+270 ÷ Km13+350(P); Km13+200 ÷ Km13+300(T); Km12+800 ÷ Km12+900(P); Km14+020 ÷ Km14+100(P). Tổng cộng = 360 m.

Km12+800 (P)

Km13+250 (T)

Km13+270 (P)

Km14+020 (P)

14 tháng 11, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 11; 12 và 13/11/2013

Quốc lộ 1:
- Ngày 11/11/2013: Km86+980 ÷ Km87+070 (T); Km20+700 ÷ Km20+800 (T).Tổng cộng = 190 m.
- Ngày 12/11/2013: Km86+100 ÷ Km86+230 (P); Km13+800 ÷ Km14+050 (T). Tổng cộng = 380 m.
- Ngày 13/11/2013: Km93+760 ÷ Km93+910 (P); Km13+700 ÷ Km13+740 (T) Tổng cộng = 190 m.12 tháng 11, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 9 và 10/11/2013

Quốc lộ 1:
- Km90+400 ÷ Km90+600 (P); Km90+700 ÷ Km90+900 (P).

Km13+400 ÷ Km13+500(P), Km15+560 ÷ Km15+640(P); Km15+400 ÷ Km15+460(T). Tổng cộng = 640 m.Km15+640 (P)
Km15+570 (P)

7 tháng 11, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Và Lắp Dựng Tôn Sóng Ngày 06/11/2013

Quốc lộ 38:
- Khối lượng lắp dựng tôn sóng: Km83+200 (P) dài 18m; Km77+550 (P) dài 18m. Tổng cộng = 36m.


Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Và Lắp Dựng Tôn Sóng Ngày 05/11/2013

Quốc Lộ 1:
- Khối lượng đào rãnh: Km55+020 ÷ Km55+190(T); Km56+060 ÷ Km56+106(T); Km33+020 ÷ Km33+050(T); Km39+030 ÷ Km39+070(T); Km39+020 ÷ Km39+035(P). Tổng cộng = 301m.
- Khối lượng lắp dựng tông sóng: Km30+050 (P) dài 6m; Km32+085 (P) dài 12m; Km36+330(P) dài 6m; Km32+110(P) dài 18m; Km32+190(P) dài 15m; Km31+970(P) dài 6m; Km33+120(P) dài 3m; Km32+450(P) dài 6m; Km32+560(P) dài 9m; Km32+187P(P) dài 6m; Km39+670(T) dài 3m; Km28+050(T) dài 24m; Km28+084(P) dài 12m; Km137+246 (P) dài 6m; Km137+702 (P) dài 3m; Km139+575 (P) dài 8m; Km144+105 (P) dài 3m; Km148+425 (P) dài 6m; Km151+570 (P) dài 21m; Km152+004 (P) dài 24m; Km61+680 dài 6m; Km61+800 (P) dài 6m; Km61+820 (P) dài 18m; Km59+100 (P) dài 9m. Tổng cộng = 236m.
Quốc lộ 38:
- Khối lượng đào rãnh: Km31+850 ÷ Km31+950(P), Km16+370 ÷ Km16+410(T), Km16+500 ÷ Km16+520(T). Tổng cộng = 160m.

5 tháng 11, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Lắp Dựng Tôn Sóng Và Đào Rãnh Ngày 04/11/2013

Quốc lộ 1:
- Km139+870 (P) dài 6m; Km140+233 (P) dài 15m; Km142+797 (P) dài 3m; Km145+315 (P) dài 12m; Km145+800 (P) dài 18m; Km146+600 (P) dài 6m; Km146+770 (P) dài 6m. Tổng cộng = 81m.

  

               
Ảnh chụp tại Km152+065 (T)  trước và sau khi sửa chữa
Quốc lộ 38:
- Km10+150 ÷ Km10+180 (T); Km16+330 ÷ Km16+370 (T). Tổng cộng = 70 m. 

4 tháng 11, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Và Lắp Dựng Tôn Sóng Ngày 03/11/2013

Quốc lộ 1:
- Khối lượng lắp dựng tôn sóng: Km119+600 (P) dài 6m; Km120+850 (P) dài 12m; Km126+012 (P) dài 12m; Km128+815 (T) dài 6m; Km129+410 (T) dài 15m; Km130+120(T) dài 9m; Km131+160 (P) dài 6m; Km131+580 (P) dài 9m; Km132+885 (T) dài 9m; Km137+780 (T) dài 9m(phát sinh mới); Km132+840 (P) dài 6m; Km133+430 (P) dài 12m; Km133+945 (P) dài 9m; Km137+780 (P) dài 6m; Km137+246 (P) dài 3m; Km137+415 (P) dài 12m; Km138+702 (P) dài 6m; Km57+360(P) dài 6m; Km43+330(P) dài 6m; Km53+815(P) dài 18m. Tổng cộng = 184 m. 
- Khối lượng đào rãnh: Km53+500 ÷ Km53+600(T); Km54+570 ÷ Km54+610(T): Tổng = 140m
Km148+550 (Trái tuyến) sau khi sửa
Km148+550 (Trái tuyến)

3 tháng 11, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Và Lắp Dựng Tôn Sóng Ngày 02/11/2013

Quốc lộ 38:
- Km45+180 ÷ Km45+210 (P). Tổng cộng = 30 m.
Quốc lộ 1:
- Khối lượng đào rãnh: Km65+850 ÷ Km65+970(T); Km69+010 ÷ Km69+030(T); Km72+330 ÷ Km72+412(T); Km72+800 ÷ Km72+820(T); Km73+105 ÷ Km73+112(T); Km73+210 ÷ Km73+218(T); Km3+550 ÷ Km3+690T). Tổng =397m.


- Lắp dựng tôn sóng: Km71+100 ÷ Km71+163(T); Km69+900(T) dài 3m; Km80+100 (T) dài 33m; Km81+800 (P) dài 27m; Km81+970 (P) dài 3m; Km82+100 (T) dài 3m; Km80+200 (T) dài 3m; Km82+700 (P) dài 3m; Km82+997 (T) dài 3m; Km116+120 (T) dài 27m; Km118+450 (T) dài 36m; Km134+745 dài 9m; Km134+845 dài 3m; Km135+996 (T) dài 12m; Km136+385 (T) dài 6m; Km136+642 (T) dài 9m; Km137+114 (T) dài 9m; Km138+235 (T) dài 6m; Km139+374 (T) dài 18m; Km143+255 (T) dài 3m; Km144+630 (T) dài 12m; Km144+422 (T) dài 48m. Tổng = 339 m.

1 tháng 11, 2013

Tổng Hợp Khối Lượng Đào Rãnh Ngày 01/11/2013

Quốc lộ 38:
- Km42+200 ÷ Km42+330 (P); Km42+930 ÷ Km42+980 (P); Km45+210 ÷ Km45+450 (P). Tổng cộng = 420 m.
Quốc lộ 1:
- Km110+580 ÷ Km110+780; Km76+450 ÷ Km76+600 (P). Tổng cộng = 350 m.
- Khối lượng lắp dựng tôn sóng: Km135+785 (T) dài 12m; Km135+980 (T) dài 8m; Km135+990 (T) dài 8m; Km146+574 (T) dài 6m; Km151+550 (T) dài 6m; Km152+065 (T) dài 27m; Km85+270 (P) dài 33m; Km84+030 (T) dài 12m; Km83+600 (T) dài 8m; Km83+600 (P) dài 4m; Km91+150 (T) dài 3m; Km91+164 (P) dài 3m; Km89+350 (P) dài 6m; Km91+996 (P) dài 3m; Km83+000 (P) dài 12m; Km89+430 (P) dài 9m. Tổng cộng = 226m.