menu

30 tháng 7, 2015

Thông báo lịch nghiệm thu công tác QL & BDTX tháng 7 năm 2015

TT
Công tác
Thời gian
Địa điểm
1
Nghiệm thu QL.38 (Km32+800 – Km52 và
Km64+250 - Km85+005)
10h00’ ngày 03/8
(Thứ Hai)
Km32+800 QL.38
2
Nghiệm thu cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C;
và QL.18 (Km26+433 – Km38+700)
9h00’ ngày 04/8
(Thứ Ba)
Mố M0 cầu Vĩnh Thịnh
3
Nghiệm thu QL.1
(Km0 – Km113+895)
9h00’ ngày 05+06/8 (Thứ Tư và Thứ Năm)
Km113+985 QL.1